تمدید مهلت ثبت خدمات
1399/06/26

به منظور مساعدت با پژوهشگران ارجمند، مهلت ثبت خدمات و پرداخت تعرفه ها تا روز شنبه 29 شهریور 1399 تمدید شد.